.
.

Svet podujatí

.

OD TATIER K DUNAJU 2016


Kedy:
august 20, 2016 – august 21, 2016 celý deň
2016-08-20T00:00:00+02:00
2016-08-22T00:00:00+02:00
Kde:
Slovensko

od_tatier_k_dunaju_2016Základné informácie

Názov: Štafetový beh 345 km od Tatier k Dunaju Jasná – Bratislava
Termín: 20. – 21.8.2016
Štart: Jasná, Demänovská dolina
Cieľ: Tyršovo nábrežie, Bratislava
Dĺžka trate: 347 km
Trať: 95% trate je po asfalte, cesty 2. a 3. triedy
Prevýšenie: prírastok cca 3 990 m / strata cca – 4 870 m

Organizátor: Top Koncept s. r. o.
Riaditeľ pretekov: Štefan Šogor
Produkcia: Quinta Essentia, s.r.o.
Výkonný riaditeľ: Miloš Zágoršek

Kategórie

A) ALL 9 až 12-členné tímy bez rozdielu veku, výkonnosti a pohlavia

B) ŽENY 9 až 12-členné tímy bez rozdielu veku a výkonnosti

C) MIX 9 až 12-členné tímy bez rozdielu veku a výkonnosti (počet žien musí byť rovnaký alebo vyšší ako mužov)

D) ELITE 9 až 12-členné tímy bez rozdielu veku a pohlavia (priemerný nahlásený čas členov tímu na 10 km je menej ako 40 minút, alebo výsledný čas behu je menej ako 24 hodín)

E) ULTRA 6-členné tímy bez rozdielu veku, výkonnosti a pohlavia (ultramaratón)

Neoficiálna kategória:

S) SÓLO individuálny beh celej trate bez rozdielu veku, výkonnosti a pohlavia

Formát pretekov

Beh od Tatier k Dunaju sú preteky tímov. Do pretekov sa prihlasujú 6 a 9 až 12-členné tímy, zastupované svojím kapitánom. Kapitán zodpovedá voči organizátorom za členov svojho tímu. Trať tvorí celkovo 36 úsekov. Úseky sú rôznej dĺžky a obťažnosti. Všetky úseky sú v dĺžke 7 až 12 km. V prípade 12-členného tímu, každý člen tímu odbehne štafetovým spôsobom 3 úseky. Pri menšom počte členov tímu odbehnú niektorí bežci 4 úseky. Tímy v kategórii E) ULTRA sú zložené zo 6 členov a každý člen absolvuje 6 úsekov.

Štafetový beh

Každý tím beží celú vytýčenú trať štafetovým spôsobom tak, že každý úsek beží vždy len jeden člen tímu. Bežci bežia v poradí, v akom sú nahlásení pri registrácii tímu. V kategórií E) ULTRA si tímy môžu zvoliť spôsob absolvovania pretekov tak, že každý člen tímu beží dva úseky za sebou. Spôsob striedania úsekov si tím v tejto kategórií musí zvoliť pred štartom, a ten musia dodržiavať všetci bežci počas celých pretekov.

Pri 12-člennom tíme, člen tímu s číslom 1 beží 1. úsek, 13. úsek a 25. úsek, atď. Po odbehnutí svojho úseku odovzdá 1. člen štafetu 2. členovi tímu, nasadne do svojho vozidla, ktoré ho čaká a presunú sa na miesto ďalšej odovzdávky, kde sa postup zopakuje s 3. členom štafety. Po 6., 12., 18., 24. a 30. úseku nasleduje tzv. veľká odovzdávka štafety, na ktorej sa vystriedajú tímové vozidlá č. 1 a 2. Po šiestom úseku nastupuje do pretekov 7. člen tímu z vozidla č. 2 atď.
V prípade menšieho počtu členov v tíme, zranenia bežca v tíme alebo nerovnakého počtu bežcov v motorových vozidlách, toto poradie úsekov nie je zachované a veľké odovzdávky vychádzajú na iných úsekoch.

Bežiaci člen tímu beží s reflexným náramkom, ktorý slúži na odovzdanie štafety. Štafetový náramok musí byť viditeľne umiestnený počas celého behu. Odovzdávka štafety je možná len vo vyznačenom úseku a v prítomnosti zástupcu organizátora.

Nie je možné, aby jeden bežec bežal kontinuálne viac úsekov za sebou. Výnimkou je len prípad, keď v tíme v kategórií E) ULTRA bežia všetci členovia tímu spôsobom „po dva úseky“.

Pokiaľ by na odovzdávke nečakal nasledujúci bežec, nesmie bežec pokračovať v pretekoch, ale musí počkať na bežca, ktorému má odovzdať štafetu. Bežec, ktorý štafetu prevezme, môže pokračovať v pretekoch bezprostredne po príchode. Pokiaľ by bežec, ktorý má prevziať štafetu, vôbec neprišiel, napríklad v prípade, že by sa sprievodné vozidlo stratilo a nenašlo miesto odovzdávky, môže bežec, ktorý bežal predošlý úsek, pokračovať v pretekoch po 60 minútovej prestávke. V tomto prípade, bežec musí ostať v odovzdávacom území 60 minút a môže pokračovať v behu po uplynutí tejto doby a po súhlase organizátora.

Trať behu

Trať vedie z 95% po asfaltových cestách druhej a tretej triedy. Z dôvodu zaistenia bezpečnosti bežcov, trať behu obchádza frekventované cesty v maximálnej možnej miere. Cca 5% trate tvoria krátke úseky nespevnených ciest a úseky po cestách prvej triedy. Keďže dopravu na tak dlhej trati behu nie je možné úplne vylúčiť, preteky sa bežia za plnej premávky! V praxi to ale znamená, že na cestách sa stretnete s nevýrazným pohybom vozidiel.

Organizátor podrobne charakterizuje každý úsek trate – mapa úseku a odovzdávky, výškový profil trate, slovná charakteristika trate pre bežca a pre motorové vozidlá, obťažnosť úseku a pod. Tento popis v tlačenej forme spolu s propozíciami a pravidlami tvorí tzv. PRÍRUČKU, ktorú si prevezme kapitán tímu v tlačenej podobe pri prezentácií. Príručku v elektronickej podobe sprístupní organizátor všetkým kapitánom, ktorých tím štartuje na pretekoch, po uzavretí registrácie. Organizátor môže sprístupniť príručku v elektronickej podobe aj skôr, a to pre kapitánov, ktorí majú zaplatený štartovný poplatok, za účelom naštudovania si trate, ale nepôjde o finálnu verziu. Oficiálna finálna verzia príručky je aktuálna až v momente štartu prvého tímu, dovtedy môže organizátor vykonávať zmeny v propozíciách, pravidlách aj na trati. V prípade zmien v príručke po prezentácií tímu, organizátor na štarte odovzdá kapitánovi tímu zoznam korekcií v tlačenej podobe.

Orientácia na trati

Za orientáciu na trati zodpovedá každý tím samostatne. Pre úspech v pretekoch je dôležité si trať dôsledne naštudovať, miestami je orientačne náročná. Organizátor zabezpečí primerané označenie trate a navigátorov na problematických úsekoch.

Tím je zodpovedný za to, že jeho bežci pobežia po správnej trati pretekov určenej organizátorom. Vozidlá môžu počkať na bežca na problematických miestach a ukázať mu smer. Pokiaľ sa bežec odchýli od trate, musí sa vrátiť na miesto, kde z nej odbočil. Dokonale oboznámenie sa so svojím úsekom a celou traťou je nevyhnutný predpoklad úspešného zvládnutia pretekov!

Kapitán družstva je zodpovedný za rozdelenie členov tímu do jednotlivých úsekov. Odporúčame mu preveriť si schopnosť každého člena tímu orientovať sa na trati. Počas noci je bežec povinný mať na sebe čelovú lampu, tzv. čelovku. Uľahčí mu to orientáciu v tme a zvýši to jeho viditeľnosť na ceste.

Motorové vozidlá tímu

Každý štafetový tím sa presúva počas celých pretekov vo vlastných motorových vozidlách. Tím môže použiť na presun medzi odovzdávkami max. 2 vozidlá. Odporúčame dve 7 až 9-miestne vozidlá. Tím sa môže rozhodnúť používať len jedno vozidlo na prepravu všetkých členov tímu, ale túto možnosť neodporúčame.

Tím dostane pred pretekmi od organizátora označenie pre dve vozidlá, ktoré majú právo priviesť a vyzdvihnúť bežca na odovzdávke štafety. Označenia pre vozidlá sú neprenosné. Z každého tímu len jedno označené vozidlo má prístup k priestoru odovzdávky a na parkovisko odovzdávky. Na odovzdávkach, kde si štafetu odovzdávajú bežci z rôznych motorových vozidiel majú prístup obe označené motorové vozidlá tímu.

Motorové vozidlá sa presúvajú po trati behu. Niektoré úseky trate sú pre motorové vozidlá neprejazdné. Tieto úseky sú vyznačené v popise trate aj s inštrukciami, kadiaľ sa má vozidlo pohybovať. Za nedodržanie zákazu vjazdu na vyznačené úseky hrozí tímu diskvalifikácia.

Bezpečnosť

Je dôležité, aby všetci účastníci pretekov dodržiavali pravidlá cestnej premávky. Preto za zníženej viditeľnosti bežec povinne musí bežať s reflexnou vestou a cez noc s čelovou lampou, blikačkami a ďalšími reflexnými prvkami. Podľa zákona o cestných komunikáciách, sú reflexné prvky povinné pri zníženej viditeľnosti, teda počas dňa nie sú vesty povinné. Nad rámec zákona sú za zníženej viditeľnosti reflexné vesty povinné pre všetkých členov tímu na celej trati, teda aj na odovzdávkach.

Napriek všetkým bezpečnostným opatreniam je účasť na behu spojená s určitým rizikom, ktoré si musí každý člen tímu uvedomovať a pred štartom osobne podpísať, že štartuje na vlastné nebezpečenstvo, tzv. VYHLÁSENIE ČLENOV TÍMU.

Štartové čísla

Členovia každého tímu sú označení štartovým číslom 1 – 12. Na štartovom čísle je uvedené číslo tímu a poradové číslo člena tímu, napr. 001/01 až 001/12. Štartové číslo musí mať každý bežec viditeľne umiestnené počas celého úseku, ktorý beží, na vrchnej vrstve oblečenia.

Súčasť štartového čísla je páska na ruku. Každý bežec musí mať pásku na ruke od svojho prvého behu až do dobehnutia do cieľa celého tímu. Číslo na páske a štartové číslo musia byť zhodné. Páska musí byť umiestnená na ruke tak, aby sa nedala stiahnuť (nie príliš voľne).

Na štartových číslach sú uvedené kontaktné telefónne čísla na organizátorov pretekov. Volajte na tieto čísla v prípade, že zaznamenáte porušenie pravidiel behu, že zistíte na trati nesprávne označenie trate, či iné nebezpečenstvo, alebo v prípade, že sa stratíte. Použite tieto čísla aj v prípade nahlásenia zranenia člena tímu, alebo inej mimoriadnej udalosti.

Mimoriadne situácie

V prípade zranenia bežca v tíme počas pretekov, je potrebné túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť organizátorovi a zraneného bežca môže nahradiť ľubovoľný člen tímu. Pritom pravidlo, že bežec nesmie bežať dva úseky za sebou, musí ostať zachované až do cieľa pretekov. Celkovo všetci členovia tímu, okrem bežca, ktorý z pretekov odstúpil, musia bežať rovnaký počet úsekov +/- 1 úsek. Zranený bežec už nesmie bežať žiadny ďalší úsek. V kategórii C) MIX musí ostať zachovaný rovnaký alebo vyšší počet úsekov prebehnutý ženami ako mužmi, teda zranenú ženu musí nahradiť žena, inak by bol tím preradený do kategórie A) ALL.

Organizátor nie je zodpovedný za zdržanie na trati, ktoré je zavinené nepredvídanou udalosťou alebo vzniknutou dopravnou situáciou, ako sú napr. zatvorené železničné priecestie či červená na priechode pre chodcov. Toto zdržanie nie je možné odpočítať z výsledného času.

Čas štartu tímu

Kapitán tímu je povinný nahlásiť organizátorom pri registrácií najlepší čas jednotlivých členov tímu dosiahnutý na ľubovoľnej 10 km trati (nie starší ako 2 roky). Po zrátaní časov nesmie byť priemerný čas členov tímu na 10 km viac ako 60 minút. V praxi to znamená, že tím by mal byť podľa odbehnutých časov členov tímu schopný odbehnúť trať pretekov za max. 36 hodín. V Kategórií D) ELITE je tento priemerný čas členov tímu na 10 km menej ako 40 min alebo celkový čas menej ako 24 hodín.

Na základe nahlásených časov na 10 km a poradia, v akom členovia tímu bežia, organizátor vykalkuluje predpokladaný čas dobehu do cieľa, s ohľadom na rôzne dĺžky úsekov a prevýšenie a určí čas štartu tímu.

Štart tímov je 20.8.2016 od 8:00 do 15.00 hod.
Predpokladaný čas dobehu do cieľa je 21.8.2016 od 13:00 do 20:00 hod.

Prezentácia tímu

Každý kapitán tímu musí pred štartom absolvovať jedenkrát PREZENTÁCIU TÍMU, kde si prevezme všetky potrebné materiály ku štartu na preteky:

  • 11.8.2016 o 18:00 hod sa uskutoční prezentácia a stretnutie kapitánov v Bratislave
  • 19.8.2016 od 18:00 do 24:00 hod sa uskutoční prezentácia a stretnutie kapitánov na Mikulášskej chate v Demänovskej doline, príchod je možný priebežne
  • najneskorší termín prezentácie tímu je hodinu pred určeným štartom tímu v mieste štartu pretekov.

Stretnutie kapitánov je príležitosť stretnúť sa s organizátormi pretekov, miesto prezentácie noviniek, priestor pre ujasnenie si pravidiel alebo pre konzultáciu trate i na diskusiu. Pokiaľ sa kapitán nemôže zúčastniť prezentácie, poverí iného člena tímu svojím zastupovaním. Prezentácia tímu sa považuje za ukončenú, keď kapitán tímu odovzdá vyhlásenie, podpísané všetkými členmi tímu, a prebehne kontrola povinnej výbavy sprievodných vozidiel.

Pokiaľ tím nevie zabezpečiť prítomnosť obidvoch vozidiel na štarte, môže vozidlo č. 2 absolvovať kontrolu povinnej výbavy na odovzdávke č. 6 (Vyšné Revúce), ale len v prípade, že vozidlo č. 2 vezie na odovzdávku č. 6 bežca č. 7 na prevzatie štafety. Vo všetkých iných prípadoch vozidlo č. 2 musí absolvovať kontrolu povinnej výbavy na štarte!

Pri kontrole, tzv. check-ine, musí každé vozidlo predložiť nasledujúce položky:

– 2 x čelové lampy
– 2 x blikačky na rameno
– 2 x reflexné bežecké vesty

Ak sa tím nepreukáže položkami z tohto zoznamu, nebude pripustený na štart.

Povinná výbava motorového vozidla vyplývajúca z pravidiel cestnej premávky, ako sú reflexné vesty pre každého člena posádky motorového vozidla, lekárnička a pod. nie je súčasťou kontroly pred štartom. Pokiaľ by ale došlo k zisteniu, že motorové vozidlo tímu, nemá túto povinnú výbavu počas pretekov, napr. pri kontrole policajnou hliadkou, môže to znamenať, že tím nebude môcť pokračovať v pretekoch.

Výsledný čas tímu

Výsledný čas tímu sa meria kontinuálne, bez zastavenia, od momentu štartu prvého člena tímu až po prebehnutie cieľom bežca bežiaceho záverečný úsek. Organizátor zabezpečuje oficiálne meranie len výsledného času. Priebežné výsledky na jednotlivých úsekoch organizátor negarantuje; pokiaľ sú priebežné výsledky zverejňované, ide len o neoficiálne, orientačné časy. Kapitán tímu má k dispozícii kartu tímu, do ktorej zapisuje priebežné časy svojho tímu, pre kontrolu priebežných výsledkov.

Maximálny celkový čas pre absolvovanie pretekov je 36 hod. Trať bude po stanovenom čase na jednotlivých úsekoch postupne uzatváraná. Po zatvorení jednotlivých úsekov môže tím pokračovať v behu do cieľa, ale už mimo oficiálnych pretekov.

Vyhlásenie výsledkov

Organizátor zabezpečuje zverejnenie oficiálnych výsledkov až v cieli pretekov. Organizátor oznamuje výsledky vo všetkých vyhlásených kategóriách: A) ALL, B) ŽENY, C) MIX, D) ELITE, E) ULTRA, S) SÓLO.

Vyhlásenie výsledkov sa môže uskutočniť, pokiaľ je preukázateľne určiteľné poradie prvých troch tímov v každej z oficiálnych kategórii. Nie je podmienkou čakať na dobeh všetkých tímov.

Každý bežec z tímu, ktorý dobehne do cieľa pretekov, získa pamätnú medailu. Tri víťazné tímy v každej kategórii získajú trofej.

Protesty

Protest je štatút, prostredníctvom, ktorého môže bežec, člen ktoréhokoľvek tímu, protestovať proti porušeniu pravidiel pretekov a na základe ktorého má právo organizátor zasiahnuť do priebehu pretekov alebo do oficiálnych výsledkov. Bežec, ktorý chce podať protest môže tak urobiť u organizátora počas pretekov, ale najneskôr do 30 min od prebehnutia jeho vlastného tímu cieľom. Na podanie protestu je nevyhnutné písomne podrobne charakterizovať udalosť alebo fakt, na ktorý sa protest vzťahuje, uviesť svoje meno i názov tímu, priložiť obrazovú dokumentáciu (napr. fotografiu, pokiaľ je k dispozícií) a uviesť pravidlo pretekov, ktoré bolo porušené. Protesty môžu podávať len riadne zaregistrovaní bežci, ktorí sa zúčastnili pretekov. Organizátor do vyhlásenia výsledkov posúdi protest a zaujme oficiálne stanovisko.

Kategória S) SÓLO

Kategória S) SÓLO je neoficiálna, pretože nespĺňa niektoré z vyššie uvedených kritérií v propozíciách a pravidlách pretekov.

Do tejto kategórie sa prihlasujú jednotlivci, ktorí bežia celú trať – všetky úseky.

Každý bežec v tejto kategórií má svoj vlastný podporný tím, ktorý ho sprevádza počas celého behu, tak aby bol bežec nezávislý na podpore organizátorov. Bežci sa prihlasujú ako kapitáni svojho tímu.

Bežec beží celú trať s prestávkami na odovzdávkach podľa vlastného uváženia. Bežec je označený štartovým číslom, dostane všetky inštrukcie k behu, ako každý tím v pretekoch, beží po vyznačenej trati a môže využiť podporu určenú pre bežiace tímy, napr. oddychovú zónu.

Sólo bežca môžu sprevádzať členovia jeho tímu na ktoromkoľvek úseku, ale členovia podporného tímu, nie sú označení štartovým číslom.

Štart v kategórií S) SÓLO je 18.8.2016 od 6:00 hod a presný čas si určuje sólo bežec individuálne, tak aby splnil limit pre dobehnutie do cieľa. Limit je určený na celkový čas 84 hodín a pre dobehnutie do cieľa do 21.8.2016, 20:00 hod.

Prezentácia sólo bežcov je možná tesne pred štartom.

Diskusia

komentárov

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


ActiveLand.sk team


Verified by MonsterInsights