.
.

Svet podujatí

.

Všeobecné obchodné podmienky

 

1. Základné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Ing. Michal Turčan, Škultétyho 50/6, 831 03 Bratislava, IČO: 40 390 101, DIČ: 1047974862 zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Bratislave, číslo živnostenského registra: 613-8183 (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj fotografického diela na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú Licenčné podmienky k použitiu fotografických diel ponúkaných na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

1.2. Kontaktné údaje predávajúceho:

E-mail: info@activeland.sk

Tel: 0903 140 114

Adresa: Škultétyho 50/6, 831 03 Bratislava

1.3. Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Adresa: Poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor.

1.4. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky spolu s licenčnými podmienkami k použitiu fotografických diel a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzatvorené na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá fotografické dielo prezentované na predmetnej internetovej stránke elektronického obchodu kupujúcemu (ďalej len “kúpna zmluva”) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii fotografického diela.

1.5. Všeobecné obchodné podmienky spolu s licenčnými podmienkami k použitiu fotografických diel sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok a licenčných podmienok k použitiu fotografických diel, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami a licenčnými podmienkami k použitiu fotografických diel.

2. Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci, ktorý má záujem o uzatvorenie kúpnej zmluvy zašle prostredníctvom elektronického obchodu predávajúcemu objednávku. Objednávka môže obsahovať aj viacero fotografických diel. Objednávka sa automaticky zašle aj na kontaktnú e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.

2.2. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom zaslania objednávky kupujúceho predávajúcemu prostredníctvom internetových stránok elektronického obchodu.

2.3. Bezodkladne po doručení objednávky zašle predávajúci kupujúcemu akceptovanie objednávky vo forme e-mailovej správy.

2.4. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii fotografického diela, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene, spôsobe platby, spôsobe dodania fotografického diela, prípadne iné údaje.

3. Kúpna cena

3.1. Ceny objednaných fotografických diel uvedené na internetových stránkach elektronického obchodu v čase objednania fotografických diel sú pre kupujúceho platné 14 dní od objednania fotografických diel.

3.2. Súčasťou kúpnej ceny je odmena za udelenie nevýhradnej licencie na použitie fotografie.

3.3. Kúpna cena je zaplatená okamihom jej pripísania na bankový účet predávajúceho.

3.4. Ak kúpna cena nie je zaplatená do 14 dní odo dňa akceptovania objednávky, kúpna zmluva sa zrušuje od začiatku.

4. Dodacie podmienky

4.1. Bezodkladne po zaplatení kúpnej ceny predávajúci zašle kupujúcemu vo forme e-mailovej správy adresy internetových stránok, na ktorých si kupujúci môže objednané fotografické diela do 30 dní stiahnuť. Daňový doklad – faktúra k objednávke je súčasťou e-mailovej správy uvedenej v prvej vete.

4.2. Dodaním objednaného fotografického diela sa rozumie jeho uloženie na internetovej stránke. Po uplynutí 30 dní budú takto dodané fotografické diela z internetových stránok vymazané.

4.3. Skutočnosť, že fotografické diela nie je možné stiahnuť na adrese internetovej stránky oznámenej kupujúcemu predávajúcim, je kupujúci povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu na e-mailovej adrese info@activeland.sk .

5. Reklamačné podmienky

5.1. Kupujúci je povinný bezodkladne skontrolovať kvalitu dodaných fotografických diel.

5.2. V prípade, že fotografické diela nie je možné stiahnuť ani po opakovanom oznámení predávajúcemu alebo fotografické diela vykazujú vady, ktoré kupujúci nemohol zistiť z ich náhľadového zobrazenia na internetových stránkach elektronického obchodu, kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť na e-mailovej adrese info@activeland.sk.

5.3. V súlade s § 12 ods. 5 písm. c) zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov kupujúci nemôže po dodaní fotografického diela od zmluvy odstúpiť.

6. Ochrana osobných údajov

6.1. Kupujúci súhlasí, aby predávajúci v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov spracovával jeho osobné údaje, poskytnuté kupujúcim za účelom uzavretia kúpnej zmluvy s predávajúcim. Kupujúci poskytne predávajúcemu nasledovné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa a telefónne číslo.

6.2. Kupujúci poskytuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov až do jeho písomného odvolania. Kupujúci je oprávnený odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov a to v písomnej forme adresovanej predávajúcemu.

6.3. Kupujúci vyhlasuje, že všetky údaje poskytnuté predávajúcemu sú pravdivé.

6.4. Kupujúci vyhlasuje, že na požiadanie predávajúceho udelí predávajúcemu písomný súhlas so spracovaním osobných údajov opatrený svojim vlastnoručným podpisom.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

7.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

7.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 15.4.2014.

7.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 

Licenčné podmienky k použitiu fotografických diel

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Ing. Michal Turčan, Škultétyho 50/6, 831 03 Bratislava, IČO: 40 390 101, DIČ: 1047974862 zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Bratislave, číslo živnostenského registra: 613-8183 (ďalej len „prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom internetových stránok elektronického obchodu www.ativeland.sk (ďalej len „internetová stránka“). Prevádzkovateľ je na základe zmluvného vzťahu s autorom splnomocnený/ oprávnený v mene autora a na jeho účet uzatvoriť s užívateľom Licenčnú zmluvu, za účelom užívania fotografií ponúkaných na predaj prostredníctvom internetovej stránky www.photocrew.eu, ako aj v jeho mene prijímať odmenu za udelenie licencie na užívanie fotografií.

1.2. Autor fotografií (ďalej len „autor“) vyhlasuje, že je autorom fotografického diela, je oprávnený bez obmedzenia fotografie užívať a nakladať s nimi, že k fotografii sa neviažu žiadne práva tretích osôb a vyhlasuje, že je oprávnený udeliť licenciu na použitie svojho fotografického diela užívateľovi.

1.3 Užívateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá ako priamy zákazník má záujem o zakúpenie licencií k fotografiám, ktoré sú ponúkané na internetovej stránke prevádzkovateľa.

1.4 Kúpou fotografií z internetovej stránky užívateľ získava licenciu na užívanie vybranej fotografie a to za podmienok stanovených v tejto Licenčnej zmluve.

2. Spôsob použitia diela

2.1. Autor udeľuje užívateľovi súhlas na užívanie, úpravu fotografie ako aj vyhotovenie rozmnoženiny fotografie, jej užívanie a úpravu a to výlučne na vlastné účely užívateľa. Fotografia, kópia fotografie resp. jej podstata nesmie byť predmetom ďalšieho obchodu. Užívateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom predávať dielo, ktorého podstatou je fotografia, na ktorú sa vzťahujú tieto licenčné podmienky. Užívateľ nie je oprávnený na užívanie fotografie alebo jej podstaty na komerčné účely.

2.2. Autor udeľuje užívateľovi licenciu na použitie fotografie bez geografického obmedzenia, t.j. na celom svete.

3. Obmedzenia použitia podstaty diela

3.1. Užívateľ nemá právo poskytovať licenciu na použitie fotografií tretej osobe. Užívateľ má právo poskytnúť fotografiu tretej osobe iba za podmienok, že táto osoba nevyužije fotografie pre vlastný účel, ale výlučne pre potreby užívateľa (napr. grafikovi, tlačiarovi, tvorcovi internetovej stránky a pod.). Užívateľ je povinný informovať tretie osoby o licenčných podmienkach vzťahujúcich sa k fotografii.

3.2. Užívateľ nesmie použiť fotografie žiadnym spôsobom, ktorý by poškodil dobré meno prevádzkovateľa, alebo autora, najmä porušiť právne predpisy (a to ani v krajine ich použitia), dobré mravy, či iným spôsobom vzbudiť verejné pohoršenie.

3.3. Užívateľ sa zaväzuje nepoužiť fotografiu, alebo jej podstatu na účely, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom poškodiť prevádzkovateľa alebo autora, najmä nesmie fotografiu alebo jej podstatu použiť v spojení:

– s pornografiou;

– s hanlivými rasovými, politickými, alebo náboženskými prejavmi;

– s inými hanlivými, alebo urážajúcimi prejavmi.

3.4. Užívateľ nesmie umožniť stiahnutie alebo zasielať fotografiu alebo jej podstatu v stiahnuteľnom formáte alebo umožniť distribúciu cez mobilné telefonické zariadenia.

3.5. Užívateľ nesmie použiť fotografiu alebo jej podstatu žiadnym spôsobom, ktorej účelom by mal byť priamy zárobok užívateľa z predanej fotografie (t.j. ďalší predaj fotografie, alebo jej podstaty, za účelom priameho zisku z jej predaja).

3.6. V prípade porušenia povinností užívateľa podľa Čl. 2 alebo Čl. 3 tejto Licenčnej zmluvy sa užívateľ zaväzuje uhradiť autorovi a prevádzkovateľovi všetku škodu, ktorá im v tejto súvislosti vznikla.

4. Druhy licencií

4.1. Fotografie sú predávané s nevýhradnou licenciou na použitie fotografie, teda fotografie sú voľne predajné neobmedzenému počtu užívateľov.

5. Odmena za udelenie licencie

5.1. Odmena za udelenie licencie je súčasťou kúpnej ceny fotografie.

5.2 Užívateľ zaplatí autorovi na účet prevádzkovateľa odmenu za udelenie licencie bezhotovostným prevodom. Odmena za licenciu sa považuje za kúpenú momentom zaplatenia kúpnej ceny fotografie podľa článku 3 bod 3.3. Všeobecných obchodných podmienok.

6. Záverečné ustanovenia

6.1. Užívateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek porušenie vyplývajúce z nesprávneho použitia, či zneužitia licencie.

6.2. Užívateľ je povinný na požiadanie prevádzkovateľa alebo autora preukázať uhradenie odmeny na účet prevádzkovateľa.

6.3. V prípade nevhodného použitia vyplývajúceho z nesprávneho použitia, či zneužitia licencie je prevádzkovateľ aj autor oprávnený požiadať užívateľa okamžite prestať fotografiu používať alebo zničiť. Užívateľ v takom prípade nemá nárok na vrátenie odmeny zaplatenej podľa týchto licenčných podmienok.

6.4. Tieto licenčné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.4.2014. Prevádzkovateľ v mene autora si vyhradzuje právo na zmenu licenčných podmienok.

Verified by MonsterInsights